REGULAMIN KONKURSU pt. "14 dni do lepszej formy"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "14 dni do lepszej formy".

 2. Organizatorem konkursu jest Fitatu Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-749 Poznań, ul. Wyspiańskiego 10/4, KRS: 0000635344) zwana dalej „Organizatorem", a fundatorem nagród w Konkursie jest Spółka „BeBio" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 424933).

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu BeDiet w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/bediet.pl/

 4. Konkurs jest prowadzony w okresie od 16.11.2020 roku do 29.11.2020 roku (najpóźniejsza data złożenia zgłoszenia konkursowego to 9.11.2020) do godziny: 23:59.

 5. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej w dniu 10.12.2020 roku.

 6. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 14.12.2020 roku na profilach BeDiet pod adresem https://www.instagram.com/bediet.pl/

 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).

 8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

 9. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia, a także integracja osób prowadzących aktywny i zdrowy styl życia.


§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem") może być każda osoba fizyczna, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

2) nie jest pracownikiem Organizatora,

3) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora, tj. nie jest: jego małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem,

4) nie pozostaje w związku nieformalnym z pracownikiem Organizatora,

5) posiada konto w serwisie Instagram.

2. Pracownikiem w rozumieniu powyższych zapisów jest osoba świadcząca pracę w jakimkolwiek wymiarze na rzecz Organizatora, a także wykonująca zlecenie, usługi, dzieło w sposób stały lub okresowy (przez okres dłuższy niż 2 miesiące w trakcie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Konkursu).

3. Uczestnikiem Konkursu, zostaje każdy kto spełni łącznie następujące warunki:

1) Zakupi pakiet 14 dni za 14 zł lub posiada aktywny dostęp (opłacony abonament) do Portalu Internetowego BeDiet w czasie trwania Konkursu;

3) Wypisze na kartce 3 rzeczy, które chciałby zmienić w swoim odżywianiu. Następnie wykona zdjęcie kartki i opublikuje je wraz z opisem na swoim prywatnym profilu na Instagramie. Opis powinien zawierać zdanie: "Zadanie 1 w konkursie BeDiet", #bediet14dni, oznaczenie oficjalnego profilu Ewy Chodakowskiej oraz oficjalnego profilu BeDiet. Zdjęcie wraz z opisem musi zostać udostępnione na prywatnym profilu Uczestnika najpóźniej 16.11.2020 do godziny 24:00.

4) Wykona zdjęcie lub wideo swojego ulubionego posiłku z pierwszego tygodnia planu BeDiet, a następnie opublikuje je wraz z opisem na swoim prywatnym profilu na Instagramie. Opis powinien zawierać zdanie "Zadanie 2 w konkursie BeDiet. Mój ulubiony przepis z pierwszego tygodnia to: " oraz przepis na posiłek ze zdjęcia, a także #bediet14dni, oznaczenie oficjalnego profilu Ewy Chodakowskiej oraz oficjalnego profilu BeDiet. Zdjęcie wraz z opisem musi zostać udostępnione na prywatnym profilu Uczestnika najpóźniej 23.11 do godziny 24:00.

5) Wykona zdjęcie lub wideo ulubionej potrawy z planu BeDiet, a następnie opublikuje je wraz z opisem na swoim prywatnym profilu na Instagramie. Opis powinien zawierać zdanie "Zadanie 3 w konkursie BeDiet. Jak zmieniło się moje odżywianie dzięki korzystaniu z BeDiet?:", oraz odpowiedź na pytanie jak zmieniło się odżywianie uczestnika dzięki korzystaniu z BeDiet, #bediet14dni, oraz oznaczenie oficjalnego profilu Ewy Chodakowskiej oraz oficjalnego profilu BeDiet. Zdjęcie lub wideo wraz z opisem musi zostać udostępnione na prywatnym profilu Uczestnika najpóźniej 2.12 do godziny 24:00.


4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.

5. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator.


§ 3. NAGRODY.

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1) Bon na 300 zł do wykorzystania w sklepie BeBio.pl, BeBio Box premium z kalendarzem limited edition z dedykacją od Ewy Chodakowskiej, roczny dostęp do BeActive, złoty naszyjnik Yellow Gold LOVE

  2) Bon 200 zł do wykorzystania w sklepie BeBio.pl, BeBio Box premium z kalendarzem limited edition z dedykacją od Ewy Chodakowskiej, roczny dostęp do BeActive, naszyjnik srebrny OHELO

  3) Bon 200 zł do wykorzystania w sklepie BeBio.pl, BeBio Box premium z kalendarzem limited edition z dedykacją od Ewy Chodakowskiej, roczny dostęp do BeActive, naszyjnik srebrny OHELO

  4) Bon 100 zł do wykorzystania w sklepie BeBio.pl, kalendarz standard z dedykacją od Ewy Chodakowskiej, roczny dostęp do BeActive

  5) Bon 100 zł do wykorzystania w sklepie BeBio.pl, kalendarz standard z dedykacją od Ewy Chodakowskiej, roczny dostęp do BeActive

  6) Bon 100 zł do wykorzystania w sklepie BeBio.pl, kalendarz standard z dedykacją od Ewy Chodakowskiej, roczny dostęp do BeActive
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. W skład Komisji Konkursowej będą wchodziły 3 (trzy) osoby powołane przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie dokonywała uzgodnienia werdyktu w drodze głosowania, a decyzje będą zapadały zwykłą większością głosów.

 3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu w terminie określonym w § 1 ust. 5 (powyżej). Po ogłoszeniu wyników laureat muszą potwierdzić przyjęcie nagrody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@bediet.pl w ciągu 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia wyników, pod rygorem przepadnięcia nagrody.

 4. Otrzymana nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy Konkursu w przesyłką pocztową, na adres wskazany przez Zwycięzców, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od przesłania danych przez Zwycięzcę.

 5. W myśl niniejszego Regulaminu, serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs przeprowadzony przez Organizatora.

 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis i Instagram, ani z nim związany.

 7. Zwycięzca tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania Organizatorowi swojego adresu oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez Organizatora, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych (w przypadku takiej konieczności). W przypadku, gdyby Zwycięzca Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Zwycięzcy spośród Uczestników. Dane niezbędne do wypełnienia to m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

 8. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie.


§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureata Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO".

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fitatu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 10/4.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia Laureatów Konkursu i wydania nagród.

 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do pełnej realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Laureatów zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

 6. Dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT, w tym odpowiedzialnych za zarządzanie stroną internetową Konkursu, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.

 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród.

 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie pod adresem: https://nowosc.bediet.pl

 4. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Organizator. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 5. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs.

 6. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej: tj. w dniu 3.11.2020 r.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Uczestnik poprzez umieszczenie danego wpisu (postu) stanowiącego zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania sublicencji), bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie (wpis) do Konkursu, w tym do treści hasztaga, celem ich udostępniania w portalach społecznościowych, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, a to w szczególności:

 2. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

 3. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

 4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

 5. wprowadzanie do obrotu (w tym także poprzez zrealizowany na podstawie utworu /projektu/ produkt), w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż wraz z innymi produktami, a przy tym również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);

 6. publiczne udostępnianie (w tym także w postaci zrealizowanego na podstawie utworu /projektu/ produktu), w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

 7. samodzielne i swobodne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu takiego udostępniania na portalach społecznościowych, w tym ich opracowaniu oraz modyfikacji, stworzenia nowego dzieła w wyniku takich zmian, celem takiego udostępniania na portalach społecznościowych;

 8. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 9. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.), wystawianie, wyświetlanie;

 10. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 11. nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 12. reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

 13. samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.